Projekt pn.: „Wdrożenie usług e-zdrowie w SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą”w ramach II osi Priorytetowej,Wzrost  e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie2.1.1.  E-usługi dla Mazowsza RPO województwa Mazowieckiego.

Umowa o dofinansowanie Projektu nr RPMA.02.01.-14-2547/15-00 z dnia 8 lipca 2016r.

Rozpoczęcie rzeczowe realizacji projektu 01.09.2015, zakończenie finansowe realizacji projektu 31.12.2018r. Całkowita wartośc projektu  3.996.270,00 zł, dofinansowanie ze środków EFRR 3.197.016,00zł, stanowiącej nie więcej niż 80% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu, wkład własny beneficjenta 799.254,00 zł.

Celem głównym projektu jest uruchomienie publicznych usług z zakresu ochrony zdrowia świadczonych drogą elektroniczną, służących zwiększeniu wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych  dla poprawy jakości usług zdrowotnych.

Efekty Projektu –  aby osiągnąc cel główny Projektu realizowanych jest szereg zadań składających się na cele szczegółowe w Projekcie. Podstawowym zadaniem jest budowa i wdrożenie elektronicznej platformy świadczenia e-usług. Istotnym elementem Systemu Informacji Medycznej jest Elektroniczna Dokumentacja Medyczna, której wdrożenie podyktowane jest wchodzącymi w życie nowymi regulacjami prawnymi. Dlatego też nastąpi dostosowanie systemu informatycznego Szpitala do wymogów nowych regulacji prawnych. Poprzez realizację Projektu spełniony będzie wymóg współpracy z systemami i rejestrami zewnętrznymi, jest to podstawowy wymóg funkcjonalny w tworzonym Systemie Informacji Medycznej.

Realizacja celu głównego Projektu i szczczegółowych pociąga za sobą konieczność modernizacji oraz rozbudowy całego środowiska teleinformatycznego Szpitala.