Wdrożenie usług e-zdrowie w SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą

Projekt pn.: „Wdrożenie usług e-zdrowie w SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą”w ramach II osi Priorytetowej,Wzrost  e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie2.1.1.  E-usługi dla Mazowsza RPO województwa Mazowieckiego.

Umowa o dofinansowanie Projektu nr RPMA.02.01.-14-2547/15-00 z dnia 8 lipca 2016r.

Rozpoczęcie rzeczowe realizacji projektu 01.09.2015, zakończenie finansowe realizacji projektu 31.12.2018r. Całkowita wartośc projektu  3.996.270,00 zł, dofinansowanie ze środków EFRR 3.197.016,00zł, stanowiącej nie więcej niż 80% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu, wkład własny beneficjenta 799.254,00 zł.

Celem głównym projektu jest uruchomienie publicznych usług z zakresu ochrony zdrowia świadczonych drogą elektroniczną, służących zwiększeniu wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych  dla poprawy jakości usług zdrowotnych.

Efekty Projektu –  aby osiągnąc cel główny Projektu realizowanych jest szereg zadań składających się na cele szczegółowe w Projekcie. Podstawowym zadaniem jest budowa i wdrożenie elektronicznej platformy świadczenia e-usług. Istotnym elementem Systemu Informacji Medycznej jest Elektroniczna Dokumentacja Medyczna, której wdrożenie podyktowane jest wchodzącymi w życie nowymi regulacjami prawnymi. Dlatego też nastąpi dostosowanie systemu informatycznego Szpitala do wymogów nowych regulacji prawnych. Poprzez realizację Projektu spełniony będzie wymóg współpracy z systemami i rejestrami zewnętrznymi, jest to podstawowy wymóg funkcjonalny w tworzonym Systemie Informacji Medycznej.

Realizacja celu głównego Projektu i szczczegółowych pociąga za sobą konieczność modernizacji oraz rozbudowy całego środowiska teleinformatycznego Szpitala.

Zakup wyposażenia i aparatury medycznej służącej rozwojowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą

Projekt RPMA.06.01.00-14-9936/17 „Zakup wyposażenia i aparatury medycznej służącej rozwojowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą”

Nowa aparatura medyczna w SPZOZ – Nowe Miasto nad Pilicą

SPZOZ w Nowym Mieście realizuje zadnie w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
(1 996 884 zł – środki unijne, 499 221 zł  – środki Starostwa w Grójcu).
Łączna wartość projektu to 2 496 105 zł.

Po przeprowadzonym przetargu firmy w nim  wyłonione dostarczyły sprzęt:

 • aparat do znieczulenia ogólnego – 1 szt.
 • diatermia chirurgiczna (argonowa)- 1 szt.
 • respirator
 • kardiomonitor stacjonarno-przenośny – 2 szt.
 • aparat EKG- 2 szt.
 • tympanometr diagnostyczny- 1 szt.
 • holter ciśnieniowy- 1 szt.
 • holter EKG – 2 szt.
 • kardiotokograf- 2 szt.

7  stycznia 2020 roku przekazano firmie INFORMER MED, (która wygrała w tej części przetarg), plac budowy czyli obecnie działająca sterylizatornia. Zgodnie z umową do połowy maja zostaną zakończone prace związane z jej modernizacją.

Przebudowa sterylizatorni w SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą

Zakażenia szpitalne stanowią jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla hospitalizowanych pacjentów na całym świecie, dlatego w każdym szpitalu sterylizatornia powinna być miejscem o szczególnym znaczeniu. Jej podstawowym zadaniem jest bezpieczne przygotowanie wyrobów medycznych.

By osiągnąć pełną skuteczność sterylizacji i sprawność urządzeń sterylizacyjnych w styczniu bieżącego roku w SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą rozpoczęła się modernizacji sterylizatorni wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem wyposażenia w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską zgodnie z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego. Wartość zadania to 1 982 375,12 zł.

Inwestycja ta polegać będzie na wykonaniu prac budowlanych oraz na zakupie nowego sprzętu:

 1. Sterylizator parowy przelotowy z wytwornicą pary czystej  (typ A) – 1kpl.
 2. Sterylizator parowy przelotowy wyposażony w wytwornicę pary czystej(typ B) – 1 szt.
 3. Myjnia – dezynfektor przelotowa, dwudrzwiowa z wbudowaną suszarką–1 szt.
 1. Zgrzewarka rolkowa (bez drukarki) – 1 szt.
 2. Obcinarka z podajnikiem dwupoziomowym – 1 szt.
 3. Pistolet do mycia i przedmuchiwania wąskich przekrojów – 4 szt.
 4. Urządzenie do ciśnieniowego czyszczenia narzędzi parą wodną – 1 szt.
 5. Uniwersalny przyrząd do mycia i dezynfekcji – 1 szt.
 6. Wózek do transportu materiałów opatrunkowych i materiałów sterylnych– 1 szt.
 7. Wózek do przechowywania i transportu papieru do pakowania – 2 szt.
 8. Inkubator testów biologicznych – 1 szt.
 9. Lampa z podświetlaną soczewką – 1 szt.

Materiały sterylne są podstawą działania każdej placówki medycznej, dlatego też, tak ważna jest rozbudowa sterylizatorni w naszym szpitalu.

Ta inwestycja na pewno przyczyni się do  uniknięcia wielu niepotrzebnych zdarzeń, takich jak rozwój szkodliwych patogenów, czy przedłużony pobyt pacjenta w szpitalu. Podjęte kroki stanowią niezbędną dziś profilaktykę zakażeń szpitalnych.

Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń - SARS-CoV-2

Projekt  „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” jest realizowany przez samorząd województwa mazowieckiego. Całkowita wartość projektu to 150 mln zł, z czego 124,9 mln zł pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Liderem projektu jest Województwo Mazowieckie, a partnerami projektu są podmioty lecznicze z obszaru województwa mazowieckiego:

1)         wskazane przez wojewodę mazowieckiego do pozostawania w stanie podwyższonej gotowości (zgodnie z obwieszczeniem opublikowanym w dniu 29.02.2020 r. oraz decyzjami administracyjnymi wydawanymi przez wojewodę po tej dacie) – razem 70 podmiotów/lokalizacji;

2)         5 stacji pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego.

Projekt pozwoli na wyposażenie m.in. w niezbędny sprzęt podmioty, na które wojewoda mazowiecki nakłada obowiązek podwyższonej gotowości. Dzięki temu właściwą opieką medyczną objęci będą wszyscy pacjenci z objawami koronawirusa oraz odizolowane zostaną osoby wymagające hospitalizacji z innych względów

Projekt obejmuje wydatki związane z niezbędną aparaturą medyczną i diagnostyczną (wraz z usługą remontowo-budowlaną niezbędną do uruchomienia aparatury), środkami ochrony jednorazowej, tak aby zwiększyć możliwości diagnostyczne, ratownicze i medyczne na terenie województwa mazowieckiego. W szczególności:

 • zakup lub wynajem aparatury medycznej i diagnostycznej (wraz z usługą remontowo-budowlaną niezbędną do uruchomienia tej aparatury);
 • zakup odczynników oraz materiałów medycznych;
 • zakup urządzeń do dezynfekcji;
 • zakup środków do dezynfekcji;
 • zakup środków ochrony indywidualnej;
 • zakup leków, szczepionek, testów;
 • stworzenie tymczasowych obiektów kubaturowych związanych z leczeniem i diagnostyką m.in. zakup, wynajem, niezbędne roboty budowlane;
 • inne niezbędne wydatki, które pojawią się wraz z potencjalnym rozwojem epidemii.

Decyzja o ostatecznym zakresie i miejscu realizacji projektu, w tym o lokalizacji zakupionego sprzętu, jest podejmowana w oparciu o aktualne potrzeby w ścisłej koordynacji z wojewodą mazowieckim. Projekt zakłada możliwość elastycznego przenoszenia zakupionego sprzętu pomiędzy partnerami projektu, tak aby zapewnić jego optymalne wykorzystanie – dlatego też aparatura medyczna jest partnerom projektu wyłącznie użyczana, natomiast pozostały asortyment (środki podlegające zużyciu) jest przekazywany partnerom na własność w drodze darowizny.

Całkowita wartość projektu wynosi 150 mln zł, w tym wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 124,9 mln zł, wkład z budżetu państwa to 15,1 mln zł, a pozostałe środki (10 mln zł) pochodzą  z budżetu województwa mazowieckiego.

Projekt będzie realizowany do końca 2020 r., z możliwością jego przedłużenia, w zależności od rozwoju epidemii w kraju.

SARS-CoV-2 - Sprzęt z dotacji trafił do szpitala w Nowym Mieście

Sprzęt z dotacji trafił do szpitala w Nowym Mieście

Do SPZOZ Nowe Miasto nad Pilicą trafił sprzęt w ramach projektu realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Nowomiejski szpital jest partnerem w projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.

W ramach partii, która trafiła do nowomiejskiego szpitala przed weekendem majowym zawarto:

 • 100 kombinezonów ochronnych
 • 100 nogawek ochronnych
 • 5000 masek chirurgicznych
 • 200 masek FFP3
 • 10000 rękawiczek nitrylowych
 • 200 sztuk gogli ochronnych
 • 200 przyłbic ochronnych
 • 3000 masek KN95

Projekt  „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” jest realizowany przez samorząd województwa mazowieckiego. Całkowita wartość projektu to 150 mln zł, z czego 124,9 mln zł pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Liderem projektu jest Województwo Mazowieckie, a partnerami projektu są podmioty lecznicze z obszaru województwa mazowieckiego:

1)         wskazane przez Wojewodę Mazowieckiego do pozostawania w stanie podwyższonej gotowości (zgodnie z obwieszczeniem opublikowanym w dniu 29.02.2020 r. oraz decyzjami administracyjnymi wydawanymi przez wojewodę po tej dacie) – razem 70 podmiotów/lokalizacji;

2)         5 stacji pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego.

Projekt pozwoli na wyposażenie m.in. w niezbędny sprzęt podmioty, na które Wojewoda Mazowiecki nakłada obowiązek podwyższonej gotowości. Dzięki temu właściwą opieką medyczną objęci będą wszyscy pacjenci z objawami koronawirusa oraz odizolowane zostaną osoby wymagające hospitalizacji z innych względów

Projekt obejmuje wydatki związane z niezbędną aparaturą medyczną i diagnostyczną (wraz z usługą remontowo-budowlaną niezbędną do uruchomienia aparatury), środkami ochrony jednorazowej, tak aby zwiększyć możliwości diagnostyczne, ratownicze i medyczne na terenie województwa mazowieckiego. W szczególności:

 • zakup lub wynajem aparatury medycznej i diagnostycznej (wraz z usługą remontowo-budowlaną niezbędną do uruchomienia tej aparatury);
 • zakup odczynników oraz materiałów medycznych;
 • zakup urządzeń do dezynfekcji;
 • zakup środków do dezynfekcji;
 • zakup środków ochrony indywidualnej;
 • zakup leków, szczepionek, testów;
 • stworzenie tymczasowych obiektów kubaturowych związanych z leczeniem i diagnostyką m.in. zakup, wynajem, niezbędne roboty budowlane;
 • inne niezbędne wydatki, które pojawią się wraz z potencjalnym rozwojem epidemii.

Decyzja o ostatecznym zakresie i miejscu realizacji projektu, w tym o lokalizacji zakupionego sprzętu, jest podejmowana w oparciu o aktualne potrzeby w ścisłej koordynacji z Wojewodą Mazowieckim. Projekt zakłada możliwość elastycznego przenoszenia zakupionego sprzętu pomiędzy partnerami projektu, tak aby zapewnić jego optymalne wykorzystanie – dlatego też aparatura medyczna jest partnerom projektu wyłącznie użyczana, natomiast pozostały asortyment (środki podlegające zużyciu) jest przekazywany partnerom na własność w drodze darowizny.

Całkowita wartość projektu wynosi 150 mln zł, w tym wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 124,9 mln zł, wkład z budżetu państwa to 15,1 mln zł, a pozostałe środki (10 mln zł) pochodzą  z budżetu województwa mazowieckiego.

Projekt będzie realizowany do końca 2020 r., z możliwością jego przedłużenia, w zależności od rozwoju epidemii w kraju.

SARS-CoV-2 - Informacje o projekcie

Sprzęt z dotacji trafił do szpitala w Nowym Mieście

SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą jest w projekcie „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” jest realizowany przez samorząd województwa mazowieckiego. Całkowita wartość projektu to 150 mln zł, z czego 124,9 mln zł pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Liderem projektu jest Województwo Mazowieckie, a partnerami projektu są podmioty lecznicze z obszaru województwa mazowieckiego:

1)         wskazane przez wojewodę mazowieckiego do pozostawania w stanie podwyższonej gotowości (zgodnie z obwieszczeniem opublikowanym w dniu 29.02.2020 r. oraz decyzjami administracyjnymi wydawanymi przez wojewodę po tej dacie) – razem 70 podmiotów/lokalizacji;

2)         5 stacji pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego.

Projekt pozwoli na wyposażenie m.in. w niezbędny sprzęt podmioty, na które wojewoda mazowiecki nakłada obowiązek podwyższonej gotowości. Dzięki temu właściwą opieką medyczną objęci będą wszyscy pacjenci z objawami koronawirusa oraz odizolowane zostaną osoby wymagające hospitalizacji z innych względów

Projekt obejmuje wydatki związane z niezbędną aparaturą medyczną i diagnostyczną (wraz z usługą remontowo-budowlaną niezbędną do uruchomienia aparatury), środkami ochrony jednorazowej, tak aby zwiększyć możliwości diagnostyczne, ratownicze i medyczne na terenie województwa mazowieckiego. W szczególności:

 • zakup lub wynajem aparatury medycznej i diagnostycznej (wraz z usługą remontowo-budowlaną niezbędną do uruchomienia tej aparatury);
 • zakup odczynników oraz materiałów medycznych;
 • zakup urządzeń do dezynfekcji;
 • zakup środków do dezynfekcji;
 • zakup środków ochrony indywidualnej;
 • zakup leków, szczepionek, testów;
 • stworzenie tymczasowych obiektów kubaturowych związanych z leczeniem i diagnostyką m.in. zakup, wynajem, niezbędne roboty budowlane;
 • inne niezbędne wydatki, które pojawią się wraz z potencjalnym rozwojem epidemii.

Decyzja o ostatecznym zakresie i miejscu realizacji projektu, w tym o lokalizacji zakupionego sprzętu, jest podejmowana w oparciu o aktualne potrzeby w ścisłej koordynacji z wojewodą mazowieckim. Projekt zakłada możliwość elastycznego przenoszenia zakupionego sprzętu pomiędzy partnerami projektu, tak aby zapewnić jego optymalne wykorzystanie – dlatego też aparatura medyczna jest partnerom projektu wyłącznie użyczana, natomiast pozostały asortyment (środki podlegające zużyciu) jest przekazywany partnerom na własność w drodze darowizny.

Całkowita wartość projektu wynosi 150 mln zł, w tym wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 124,9 mln zł, wkład z budżetu państwa to 15,1 mln zł, a pozostałe środki (10 mln zł) pochodzą  z budżetu województwa mazowieckiego.

Projekt będzie realizowany do końca 2020 r., z możliwością jego przedłużenia, w zależności od rozwoju epidemii w kraju.

SARS-CoV-2 #UEpomaga_medycy

„Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”

 

Spot powstał w ramach reazlizowanego przez samorząd województwa mazowieckiego „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” w ramach RPO WM 2014-2020