Wdrożenie usług e-zdrowie w SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą

Projekt pn.: „Wdrożenie usług e-zdrowie w SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą”w ramach II osi Priorytetowej,Wzrost  e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie2.1.1.  E-usługi dla Mazowsza RPO województwa Mazowieckiego.

Umowa o dofinansowanie Projektu nr RPMA.02.01.-14-2547/15-00 z dnia 8 lipca 2016r.

Rozpoczęcie rzeczowe realizacji projektu 01.09.2015, zakończenie finansowe realizacji projektu 31.12.2018r. Całkowita wartośc projektu  3.996.270,00 zł, dofinansowanie ze środków EFRR 3.197.016,00zł, stanowiącej nie więcej niż 80% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu, wkład własny beneficjenta 799.254,00 zł.

Celem głównym projektu jest uruchomienie publicznych usług z zakresu ochrony zdrowia świadczonych drogą elektroniczną, służących zwiększeniu wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych  dla poprawy jakości usług zdrowotnych.

Efekty Projektu –  aby osiągnąc cel główny Projektu realizowanych jest szereg zadań składających się na cele szczegółowe w Projekcie. Podstawowym zadaniem jest budowa i wdrożenie elektronicznej platformy świadczenia e-usług. Istotnym elementem Systemu Informacji Medycznej jest Elektroniczna Dokumentacja Medyczna, której wdrożenie podyktowane jest wchodzącymi w życie nowymi regulacjami prawnymi. Dlatego też nastąpi dostosowanie systemu informatycznego Szpitala do wymogów nowych regulacji prawnych. Poprzez realizację Projektu spełniony będzie wymóg współpracy z systemami i rejestrami zewnętrznymi, jest to podstawowy wymóg funkcjonalny w tworzonym Systemie Informacji Medycznej.

Realizacja celu głównego Projektu i szczczegółowych pociąga za sobą konieczność modernizacji oraz rozbudowy całego środowiska teleinformatycznego Szpitala.

Zakup wyposażenia i aparatury medycznej służącej rozwojowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą

Projekt RPMA.06.01.00-14-9936/17 „Zakup wyposażenia i aparatury medycznej służącej rozwojowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą”

Nowa aparatura medyczna w SPZOZ – Nowe Miasto nad Pilicą

SPZOZ w Nowym Mieście realizuje zadnie w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
(1 996 884 zł – środki unijne, 499 221 zł  – środki Starostwa w Grójcu).
Łączna wartość projektu to 2 496 105 zł.

Po przeprowadzonym przetargu firmy w nim  wyłonione dostarczyły sprzęt:

 • aparat do znieczulenia ogólnego – 1 szt.
 • diatermia chirurgiczna (argonowa)- 1 szt.
 • respirator
 • kardiomonitor stacjonarno-przenośny – 2 szt.
 • aparat EKG- 2 szt.
 • tympanometr diagnostyczny- 1 szt.
 • holter ciśnieniowy- 1 szt.
 • holter EKG – 2 szt.
 • kardiotokograf- 2 szt.

7  stycznia 2020 roku przekazano firmie INFORMER MED, (która wygrała w tej części przetarg), plac budowy czyli obecnie działająca sterylizatornia. Zgodnie z umową do połowy maja zostaną zakończone prace związane z jej modernizacją.

Przebudowa sterylizatorni w SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą

Zakażenia szpitalne stanowią jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla hospitalizowanych pacjentów na całym świecie, dlatego w każdym szpitalu sterylizatornia powinna być miejscem o szczególnym znaczeniu. Jej podstawowym zadaniem jest bezpieczne przygotowanie wyrobów medycznych.

By osiągnąć pełną skuteczność sterylizacji i sprawność urządzeń sterylizacyjnych w styczniu bieżącego roku w SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą rozpoczęła się modernizacji sterylizatorni wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem wyposażenia w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską zgodnie z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego. Wartość zadania to 1 982 375,12 zł.

Inwestycja ta polegać będzie na wykonaniu prac budowlanych oraz na zakupie nowego sprzętu:

 1. Sterylizator parowy przelotowy z wytwornicą pary czystej  (typ A) – 1kpl.
 2. Sterylizator parowy przelotowy wyposażony w wytwornicę pary czystej(typ B) – 1 szt.
 3. Myjnia – dezynfektor przelotowa, dwudrzwiowa z wbudowaną suszarką–1 szt.
 1. Zgrzewarka rolkowa (bez drukarki) – 1 szt.
 2. Obcinarka z podajnikiem dwupoziomowym – 1 szt.
 3. Pistolet do mycia i przedmuchiwania wąskich przekrojów – 4 szt.
 4. Urządzenie do ciśnieniowego czyszczenia narzędzi parą wodną – 1 szt.
 5. Uniwersalny przyrząd do mycia i dezynfekcji – 1 szt.
 6. Wózek do transportu materiałów opatrunkowych i materiałów sterylnych– 1 szt.
 7. Wózek do przechowywania i transportu papieru do pakowania – 2 szt.
 8. Inkubator testów biologicznych – 1 szt.
 9. Lampa z podświetlaną soczewką – 1 szt.

Materiały sterylne są podstawą działania każdej placówki medycznej, dlatego też, tak ważna jest rozbudowa sterylizatorni w naszym szpitalu.

Ta inwestycja na pewno przyczyni się do  uniknięcia wielu niepotrzebnych zdarzeń, takich jak rozwój szkodliwych patogenów, czy przedłużony pobyt pacjenta w szpitalu. Podjęte kroki stanowią niezbędną dziś profilaktykę zakażeń szpitalnych.