KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia

2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Nowym Mieście nad Pilicą ul. Tomaszowska 43;

  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat;

  5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;

  6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

  7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa;

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest: Pan Sebastian Stolarek

W sprawach związanych z Pani/a danymi osobowymi prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) e-mailowo pod adresem: iod@zoz-nowemiasto.net