Fundamenty pod szpital zostały położone w 1945r., a uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego odbyła się w lipcu 1946r. Jednym z inicjatorów budowy Szpitala w Nowym Mieście n/Pilicą był Minister Zdrowia Dr Franciszek Litwin.

W roku następnym dotacje na szpital zostają wstrzymane dopiero po wielu latach stanął budynek, w którym znajdowały się lokale użytkowe jednostki wojskowej. Staraniem wielu ludzi – społeczników w 1962r. budynek zostaje adoptowany na Szpital Rejonowy a uroczyste otwarcie nastąpiło 22 lipca 1962. Szpital początkowo liczył 90 łóżek, posiadał cztery podstawowe oddziały: wewnętrzny, chirurgię, dziecięcy, położniczo-ginekologiczny. Po roku czasu szpital liczył już 140 łóżek i obsługiwał 11 tysięcy ludności.

W 1972r. gdy na terenie naszego kraju powstawały zespoły opieki zdrowotnej szpital w Nowym Mieście został Działem Terenowym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. W 1975r. po likwidacji powiatów Nowe Miasto zostało wcielone w skład województwa radomskiego. Z dniem 15 lipca 1975r. utworzono Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście z Działem Terenowym Przysucha.

Zakład Opieki Zdrowotnej obejmował swym zasięgiem miasto-gminy: Nowe Miasto, Przysucha i Drzewica oraz gminy: Klwów, Odrzywół, Potworów, Gowarczwów, Borkowice, Gielniów, Rzuców, Wieniawa, Rusinów. Liczba ludności objętej opieką stanowiła 81 961.

W skład Zakładu Opieki Zdrowotnej wchodziły:

– Szpital Rejonowy z czteroma podstawowymi oddziałami w Nowym Mieście n/Pilicą,
– Szpital Dział Terenowy Przysucha z oddziałem wewnętrznym i neurologią,

– Oddział Pomocy Doraźnej w Nowym Mieście i w Przysusze,
– Przychodnie Rejonowe w Nowym Mieście, Drzewicy i Przysusze,
– Ośrodki Zdrowia w: Klwowie, Odrzywole, Potworowie, Gowarczowie, Radzicach, Kamiennej Woli, Borkowicach, Gielniowie, Rzucowie, Wieniawie, Rusinowie, Glińcu,
– Punkty Felczerskie w Sadach i Ruskim Brodzie,
– Ambulatorium przemysłowe w: Drzewicy, Hortex, Przysucha, Skrzyńsko, Rzuców.

Pierwszym dyrektorem szpitala został lek.med. Jan Gomułka. Funkcję pełnił do 30 października 1966r.

Kolejnymi dyrektorami naczelnymi byli:

lek.med. Zygmunt Frąk (16.10.1966 – 28.02.1991)

Elżbieta Dziuba (01.03.1991 – 31.07.1996)

lek.med. Stanisław Karczewski (01.08.1996 – 30.09.1998)

inż. Stanisław Mikołajczyk (01.10.1998 – 11.09.2003)

lek.med. Stanisław Karczewski (19.09.2003 – 31.12.2005)

lek.med Tomasz Skura (01.01.2006 – 31.03.2015)

lek.med Zygmunt Warzecha(01.04.2015 – 31.05.2015)

mgr Joanna Czerwińska (06.07.2015 – 31.03.2019)

mgr Barbara Gąsiorowska (04.06.2019 – do chwili obecnej)

Przy kierowaniu działalnością Zakładu Opieki Zdrowotnej dyrektorom naczelnym pomagali zastępcy. I tak w okresie od 1975 roku do chwili obecnej funkcję zastępców dyrektora pełnili:

– lek.med. Lucjan Kupis (01.08.1975 – 31.08.1981)

– Roman Melon (01.08.1975 – 28.02.1991)

Urszula Gil (01.05.1982 – 31.03.189 Zastępca Dyrektora d/s Służb Społecznych)

– lek.med. Stanisław Karczewski (01.03.1991 – 31.07.1996)

– inż. Stanisław Mikołajczyk (16.10.1996 – 30.09.1998)

– lek.med. Stanisław Karczewski (01.10.1998 – 18.09.2003)

– mgr Ewa Młynarczyk (04.12.2003 – 30.06.2008)

– mgr Dorota Kwietniewska ( 01.08.2008 – 06.07.2016)

– lek.med Robert Schönpflug ( 18.11.2015 – 28.02.2018)

– dr n.med. Beata Kozieł ( 01.03.2018 – do chwili obecnej)

Od dnia 01 kwietnia 1981r. decyzją Wojewody Radomskiego ze struktur Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście został wyłączony Dział Terenowy w Przysusze wraz z przyległymi placówkami tworząc Zakład Opieki Zdrowotnej w Przysusze.

Natomiast od dnia 01 stycznia 1996 Wojewoda Radomski podejmuje kolejne decyzje o wydzielenie ze struktur ośrodków zdrowia w Potworowie i Odrzywole. Niewątpliwie jednym z ważniejszych wydarzeń dla funkcjonowania i rozwoju Zakładu Opieki Zdrowotnej była jego zmiana statusu prawnego z jednostki budżetowej na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, którego rejestracja w sądzie rejonowym przypada na dzień 28 sierpnia 1998r. Dzięki uzyskaniu osobowości prawnej zakład może dysponować swoim majątkiem, może kształtować własną politykę płacową, może zawierać umowy o finansowanie działalności. Kolejnymi placówkami, które wydzieliły się ze struktur SP ZOZ był Gminny Ośrodek Zdrowia w Gowarczowie oraz Wiejski Ośrodek Zdrowia w Kamiennej Woli. Samodzielną działalność placówki te podjęły od dnia 01 stycznia 1999r.

Na przestrzeni ostatnich lat struktura organizacyjna zakładu uległa zmianom. Obecnie w skład SP ZOZ wchodzą:

– następujące oddziały szpitalne: chirurgiczny, wewnętrzny, dziecięcy, neantologiczny, położniczo-ginekologiczny;  liczące 125 łóżek rzeczywistych,

– dwie przychodnie rejonowe,

– poradnie specjalistyczne,

– jeden gminny ośrodek zdrowia,

– dwa wiejskie ośrodki zdrowia,

– oddział pomocy doraźnej

Swym zasięgiem terytorialnym obejmuje miasto-gminę Nowe Miasto, Drzewicę, Mogielnica oraz gminy Odrzywół, Klwów, Potworów, Sadkowice.